Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 

  1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00;
  2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby:

 

  • podinsp. Agnieszka Żerebiec – tel. 84 686 8217,
  • kom. Dariusz Syty – tel. 84 686 8300

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

                                                         3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8270
  •  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8275,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8267,
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8308,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 84 686 8260;

                                                         4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby;

                                                         5.przez dyżurnych KPP w Biłgoraju – poza godzinami urzędowania;

 

 
               W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).
        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 
        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 17.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry