Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 

  1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00;
  2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby:

 

  • podinsp. Agnieszka Żerebiec – tel. 84 686 8217,
  • kom. Dariusz Syty – tel. 84 686 8300

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

                                                         3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8270
  •  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8275,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8267,
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8308,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 84 686 8260;

                                                         4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby;

                                                         5.przez dyżurnych KPP w Biłgoraju – poza godzinami urzędowania;

 

 
               W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).
        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 
        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.
 
 
Niezbędne informacje dla skarżącego
 
     Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 
Ważne:

     "Granice tej ochrony wyznacz zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku ztym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

     Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.
 
 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry