Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

WYDZIAŁ PREWENCJI  
 
Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.
Sprawy do realizacji są wnoszone do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Naczelnika Wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji.
Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do/z Wydziału podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.
 
 WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
Wydział przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną - załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 roku w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji i szkołach policyjnych.
Sprawy wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, podlegają rejetracji w sekretariacie wydziału, według kolejności wpływu. Następnie przedstawiane są kierownikowi komórki organizacyjnej wydziału, który dekretuje je na poszczególnych pracowników merytorycznych. Projekty odpowiedzi parafowane są przez osobę przygotowującą pismo, a następnie podpisywane przez kierownika komórki organizacyjnej.
 
ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY
 
Zakres i sposób wykonywania czynności przez ZDŚ KPP w Biłgoraju opiera się na Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990r z późn. zmianami, przepisach kodeksów karnego i postępowania karnego oraz wielu innych regulacjach prawnych. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć osobę przybyłą do jednostki, także wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową ZDŚ KPP w Biłgoraju nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy. W przypadku zawiadomienia o przestępstwie czynności wykonywane są na miejscu, w innych sprawach osoby kierowane są do innych, właściwych do załatwienia sprawy komórek KPP w Biłgoraju.
 
         ZESPÓŁ dw. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Biłgoraju przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Kodeksie Postępowania Karnego lub Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Sprawy kierowane do Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Biłgoraju mogą być wnoszone osobiście, pisemnie lub za pomocą telefaksu.
Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w sekretariacie KPP w Biłgoraju według daty wpływu. Następnie Specjalista Zespołu wyznacza właściwych merytorycznie pracowników do realizacji poszczególnych spraw. Projekty odpowiedzi parafowane są przez Specjalistę, a następnie podpisywane przez Komendanta lub jego Zastępcę i przesyłane do ostatecznego załatwienia.
O kolejności i sposobie załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Biłgoraju decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy oraz termin zaznaczony na piśmie. W przypadku spraw o małym ciężarze gatunkowym lub spraw, których właściwość rzeczowa jest niezgodna z przedmiotem działalności Wydziału, sprawy przekazywane są do załatwienia do innych komórek Policji lub podmiotów zewnętrznych wobec Policji.
 
 ZESPÓŁ ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który realizowane są zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005, Nr 196, poz. 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy.
W kwestiach nieuregulowanych w wymienionej ustawie dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071).

   

ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA
 
Głównym zadaniem Wydziału jest wdrażanie polityki kadrowej KPP w Biłgoraju a w szczególności przyjmowanie i załatwianie wszystkich spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant.
Organizowanie i realizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego.
Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy.
O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez pracowników Zespołu
Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując pod numer telefonu 084 6868 207.
 
 
ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA
 
 Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). Wydział przyjmuje sprawy kierowane pisemnie oraz wnoszone za pomocą telefaksu. Sprawy dotyczące finansów załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa- bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.
Zgodnie z obowiązującymi w KWP w Lublinie zasadami obiegu korespondencji (Decyzja Nr 255/05 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych) sekretariat rejestruje korespondencję wpływającą w dzienniku korespondencyjnym lub dziennikach podawczych (faktur i pozostałych dokumentów) według kolejności wpływu, która następnie jest dekretowana do załatwienia na konkretnego pracownika, który załatwia sprawę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przygotowuje projekt pisma – odpowiedzi (jeżeli sprawa tego wymaga).Przygotowany projekt odpowiedzi przedkładany jest do podpisu Komendanta.
Odpowiedzi zainteresowanym udziela się również w formie ustnej, telefonicznie- sporządzając notatkę na piśmie dot. udzielonej odpowiedzi ( dotyczy to szczególnie spraw pilnych).
Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia KPP w Biłgoraju rozpatruje sprawy dotyczące wypłaty uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych policjantów, pracowników oraz świadczeń pieniężnych przysługujących emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.
W każdym przypadku zwłoki informuje się stronę podając przyczynę zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy. W przypadku niezałatwienia sprawy Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju wydaje decyzję odmowną, wskazując w pouczeniu o przysługującym prawie do odwołania od decyzji.

 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2013
Data modyfikacji 05.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry