Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 
- rejestr wniosków do starostwa o skierowanie na badania lekarskie
- rejestr skierowania na badania psychologiczne z powodu przekroczenia limitu 24 punktów karnych
- rejestr skierowań na badania psychologiczne z art. 178a par. 1 KK
- rejestr skierowań na badania lekarskie
- rejestr fotoradarów
- rejestr wezwań do sądu
- rejestr wniosków o ukaranie
- rejestr kolizji drogowych
- rejestr wypadków drogowych
- rejestr spraw o wykroczenia
- rejetr osób dozorowanych
- rejetr osób posiadających uprawnienia  na broń pneumatyczną
- rejestr osób posiadających zakzy stadionowe
- rejestr notatników służbowych
- książka doręczeń przesyłek miejscowych
- rejetr pojazdów holowanych
- książka kontroli osób zatrzymanych
- książka telegramów
- rejstr użycia urządzenia Morphorapid
- książka sprawdzeń w KSIP
 
Wydział Kryminalny
 
- rejestr zdarzeń kryminalnych
- dziennik korespondencyjny
- rejestry teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 
 
* Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
 
- rejestr śledztw i dochodzeń
- rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania
   przygotowawczego
- dziennik korespondencji jawnej
- książka doręczeń przesyłek miejscowych
- księga dowodów rzeczowych
- rejestr KCIK-ów
- imienny przydział śledztw i dochodzeń
- kontrolka rejestru śledztw i dochodzeń
- rejestr wniosków do prokuratury
- skorowidz podejrzanych i pokrzywdzonych
 
* Zespół dw. z przestępczością gospodarczą
 
- dziennik korespondencji jawnej
- dziennik pracy z serwisem prawno-gospodarczym
 
Zespół Kadr i Szkolenia

- Ewidencja etatowa i stanowisk pozaetatowych w KPP w Biłgoraju
- Ewidencja zarządzeń i rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- Ewidencja rozkazów organizacyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji;
- Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych KPP w Biłgoraju;
- Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników Policji jednostek Policji woj. lubelskiego oraz członków ich rodzin;
- Lista obecności kierowników komórek organizacyjnych KPP pracowników Biłgoraju i pracowników Wydziału;
- Rejestr wystawionych zaświadczeń o dokonaniu zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego policjantów, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych pracowników Policji oraz członków ich rodzin;
- Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Policji;
- Rejestr wydanych legitymacji służbowych policjanta;
- Rejestr wydanych oznak identyfikacji indywidualnej policjanta;
- Rejestr policjantów zawieszonych w czynnościach służbowych;
- Rejestr zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą;
- Rejestr szkoleń zawodowych;
- Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego;
- Rejestr urlopów, zwolnień
 
Wydział Finansów i Zaopatrzenia
 
- wykazy zbiorcze poczty wychodzącej
- ewidencja ksiąg materiałowych i sprzętu KPP Biłgoraj
- księga druków ścisłego zarachowania (czeki, dowody wpłaty, dowody wypłaty, arkusze spisu z natury)
- książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku
 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 13.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry