Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Zasób archiwalny
 
Składnica Archiwalna KPP w Biłgoraju posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Całość dokumentów wytworzonych w latach 1944-1954 przez KPMO w Biłgoraju została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
 
Udostępnienie akt może nastąpić do celów:
- służbowych uprawnionym podmiotom
- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.
 
Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.
 
 
 
Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20- 019   Lublin
 
 

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach GAP;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu  zainteresowanego  zawierającego:

  1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel:
  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
  3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
  4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
2) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
3) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie udostępnia się za zgodą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach archiwum KWP w Lublinie, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 

-        ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2006 r.   Nr 97, poz. 673 z późn. zm),

 

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161),

 

-        Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych  i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA.08.9.42),

 

-        Zarządzenie  Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz.95).

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Data modyfikacji 08.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Milena Galarda
Osoba udostępniająca informację:
Milena Galarda
Osoba modyfikująca informację:
Milena Wardach
do góry